Monday, January 13, 2014

Իներցիայի երևույթը (փորձ)


 

 

 

Փորձ
Ա. Հորիզոնական սեղանի վրա տեղադրեք թեք ճոռը: Սեղանի վրա ավազ լցրեք և ճոռից ծայրից բաց թողեք մետաղե գնդիկ: Գնդիկը, հասնելով ավազին, կանցնի որոշակի ճանապարհ և արագ կանգ կառնի: Պատճառն ավազի դիմադրությունն է:
 

Բ. Այժմ ավազի փոխարեն սեղանին փռեք խավոտ կտոր և գնդիկը նորից բաց թողեք ճոռի նույն կետից: Այս դեպքում մինչև կանգ առնելը գնդիկը ավելի երկար  կշարժվի և կանցնի ավելի երկար ճանապարհ: Կտորի դիմադրությունն ավելի քիչ է:
 
Գ. Եթե այժմ հեռացնենք կտորը և նույն փորձը կատարենք սեղանի ողորկ մակերևույթի վրա, ապա գնդիկի արագությունը գրեթե չի փոխվի, և այն կշարժի միչև սեղանից ընկնելը:
 

No comments:

Post a Comment